СЪОБЩЕНИЕ-ОБЯВА

Христо Тодоров Мирчев и Люба Андонова Мирчева
с постоянен адрес:гр.Пловдив, ул.Брацигово №11

Лице за контакти: Елисавета Мирчева, тел: 0899/888-577 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за

извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически или юридически лица
За ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„ЖИЛИЩНА СГРАДА“ в УПИ IX-411, кв.54 по плана на кв.“Македония“, гр.Пловдив

 Всички които, желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено на следните адреси:
адрес: гр.Пловдив, ул. Брацигово №11

РИОСВ –Пловдив  на адрес: гр.Пловдив, бул. „Марица №122“

©2009 "Х.Е.Л.А. ХИМ" ООД ©2009 powered by CompuSmart